Monday, February 7, 2011

ဆရာဒကာတုိ႔၏ ေအာင္ပဲြ (၂)ကပၸိယဆန္းၾကယ္

ဘာလုိလုိႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ရွိ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တည္ေထာင္လာခဲ့သည္မွာ (၂)ပင္ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ (၂၉-၁-၂၀၀၉)က စတင္ဖြင့္လစ္ခဲ့သည္ ဤေက်ာင္းေတာ္သည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္၏ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ (၂)တင္းတင္း ျပည့္ေျမာက္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ (၂)ႏွစ္ဟူသည့္ ကာလသည္ သိပ္မၾကာလုိက္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကား မ်ားျပားလွပါသည္။ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာမ်ား၏ သာေရးနာေရး လူမႈေရးမ်ားတြင္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ျမန္မာရွိလွ်င္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းရွိမွ ျပည့္စုံသည္ဟု ခံယူထားၾကသည့္ ျမန္မာတုိ႔၏ သဒၶါျပယုဂ္တစ္ခုအျဖစ္ တည္တံ့ေစရန္ ရည္စိတ္သန္၍ တည္ေထာင္ခဲ့သည္ ဤေက်ာင္းေတာ္သည္ ထုိရည္မွန္းခ်က္အတုိင္း တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ေလွ်ာက္လွမ္းလာႏုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

စတင္တည္ေထာင္ခဲ့စဥ္က ပါဝင္ပံ့ပုိးခဲ့ၾကသူမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပန္ေရာက္၍ ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနလင့္ကစား ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕တြင္ က်န္ေနခဲ့သည့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကား အသစ္အသစ္ လက္ဆင့္ကမ္းမႈမ်ားျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္စြာ လည္ပတ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႏွင့္ဒကာ အေပးအယူမွ်စြာျဖင့္ တာဝန္ကုိယ္စီ ေက်ပြန္ေနသည့္ ဤေက်ာင္းေတာ္သည္ ေရာက္လာသူမ်ားအား ေက်ာင္းရိပ္ကန္ရိပ္ ေအးခ်မ္းရိပ္ကုိ ေပးစြမ္းေပးေနႏုိင္႐ုံမွ်မက ကုိရီးယားႏုိင္ငံသား ဧည့္သည္မ်ားကုိပင္ ျမန္မာမ်ား၏ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ျမန္မာမ်ား ကုိးကြယ္ထားသည့္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္၊ ျမန္မာမ်ား၏ သာေရးနာေရး လူမႈေရးမ်ားႏွင့္ ကုသုိလ္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ရာ ေနရာဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာ ျပသႏုိင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕၊ ေက်ာင္းဒကာဒကာမမ်ား စသည္ျဖင့္ အမည္နာမ အသီးသီးတပ္ထား ၾကေသာ္လည္း အားလုံး၏ စိတ္ဆႏၵကား ဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ေနေရးႏွင့္ သာေရးနာေရး လူမႈေရမ်ားတြင္ အတူတကြ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ေဆာင္ရြတ္ႏုိင္ေရးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိတူညီသည္ ဆႏၵအတုိင္းပင္ ဆရာေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ ေက်ာင္းဒကာဒကာမမ်ား၏ ပံ့ပုိးမႈမ်ားျဖင့္ တစ္စုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြတ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ယခုဆုိလွ်င္ ဤေက်ာင္းေတာ္၏ တည္တံ့ေရးမွာလည္း အားရဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး သာေရးနာေရး လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား အေနျဖင့္လည္း ေက်ာင္းေတာ္တြင္ အၿမဲမျပတ္ ေဆာင္ရြတ္မႈမ်ား ရွိေနၾကသည့္အျပင္ ျမန္မာျပည္တြင္သုိ႔လည္း အခါအားေလ်ာ္စြာ အမ်ားေပါင္းစု၍ ေကာင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးပုိး လ်က္ရွိပါသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လူမႈကူညီေရး အသင္းအဖဲြ႕မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရးေပၚ သဘာဝေဘးဒုကၡ ႀကဳံသူမ်ား စသည့္ အဓိကလုိအပ္ရာ ေနရာမ်ားသုိ႔လည္း ဆရာဒကာ ညီညြတ္စြာျဖင့္ အမ်ားေပါင္းစုကာ ေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့၊ ေပးစဲ၊ ေပးေနဦးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ သာေရးနာေရးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါတုိင္း ေအာင္ပြဲတစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေအာင္ပဲြမ်ား အေျမာက္အမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ ႏွစ္ပတ္လည္တြင္ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းသည့္ ေအာင္ပဲြႀကီးမ်ားကုိသာ ဆရာဒကာတုိ႔၏ ေအာင္ပဲြအျဖစ္ ရည္ရြယ္၍ ေျပာၾကမည္ ဆုိပါက ယခုႏွစ္၏ေအာင္ပဲြသည္ကား ဒုတိယေျမာက္ ေအာင္ပဲြႀကီးပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္း (၂)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ယခုႏွစ္၏ အလွဴပဲြကုိကား ဆရာဒကာတုိ႔၏ ေအာင္ပဲြ (၂)ဟု တင္စားေဖာ္ညြန္းျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ယခုႏွစ္၏ ေအာင္ပဲြသည္ကား ထူးထူးျခားျခား ဓမၼအလွဴေအာင္ပဲြအျဖစ္ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားႏုိင္ခဲ့သည့္ ေအာင္ပဲြတစ္ခုအျဖစ္ ေျပာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္း (၂) ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဤေအာင္ပဲြတြင္ ဓမၼဒူတဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵကုိ ပင့္ဖိတ္လ်က္ အေဝးေရာက္ ဗုဒၶဘာသာျမန္မာမ်ားအား တရားေရးေအး အၿမိဳက္ေဆးကုိ တုိက္ေကၽြးခဲ့ၿပီး ျမန္မာမ်ား၏ ဓမၼပူဇာ အလွဴေတာ္မ်ားကုိလည္း ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵ၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းျခင္းျဖင့္ ထာဝရ မပ်က္စီးႏုိင္သည့္ အႏုဂါမိက ေရႊအုိးႀကီးကုိ ျမဳတ္ႏွံႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ မအားလပ္သည့္ၾကားမွ ဘူးေဖ်ာင္းရွိ ဓမၼဒူတစင္တာသုိ႔ ၾကြေရာက္ခုိက္ႏွင့္ ႀကဳံလာခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵအား ႀကိဳတင္ေလွ်ာက္ထားကာ ဆရာေတာ္၏ ၾကြေရာက္ခ်ီးေျမႇာက္မႈျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည့္ စိတၱသုခ ေက်ာင္းဒကာဒကာမတုိ႔၏ ဓမၼပူဇာ၊ အာမိသပူဇာ အလွဴသည္ကား အမွန္ပင္ ဆရာဒကာတုိ႔၏ ေအာင္ပဲြတစ္ခုပင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ထုိေအာင္ပဲြတင္ ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ေဆကိႏၵ၏ ေဟာၾကားဆုံးမ်ားမႈမ်ားသည္ အလြန္ပင္ တန္ဘုိးမ်ားခဲ့ပါသည္။ မအားလပ္သည့္ၾကားမွ တရားေတာ္နာ ၾကြေရာက္လာခဲ့သည့္ တရားနာပရိတ္သတ္မ်ား၏ သဒၶါတရား အားေကာင္းမႈမ်ားကုိၾကည့္ကာ ဆရာေတာ္မွ ဗုဒၶဓမၼ၏ လက္ေတြ႕အသုံးခ်မႈမ်ားကုိ ေဟာေျပာျပသ ဆုံးမေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဒုကၡဒုကၡဟု အမ်ားက ၿငီးေနၾကရာတြင္ ထုိဒုကၡသည္ မည္သူလုပ္၍မွ် ျဖစ္သည္မဟုတ္ဘဲ မိမိကုိယ္တုိင္လုပ္၍သာ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ မိမိကုိယ္တုိင္ လုပ္ခဲ့သည့္ ဒုကၡျဖစ္သျဖင့္လည္း ထုိဒုကၡကုိ ကုစားရန္မွာ မိမိသာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္ဒုကၡျဖစ္လွ်င္ ကုိယ္ႏွင့္ျပင္၍ စိတ္ဒုကၡျဖစ္လွ်င္ စိတ္ႏွင့္ျပင္ကာ ႀကဳံလာသမွ်ကုိ ဉာဏ္ႏွင့္ယွဥ္ၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ဆရာေတာ္က ဆုံးမေဟာၾကားေတာ္မူ ေပးခဲ့ပါသည္။ လက္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္ ေလးမ်ားျဖင့္ ခ်ိန္ထုိးကာ ေဟာၾကားခ်ီးျမႇင့္ေပးသြားသည့္ ဆရာေတာ္၏ ဓမၼေဒသနာေတာ္သည္ စိတၱသုခ ေက်ာင္းဒကာဒကာမမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ေအာင္ပဲြတြင္ အထူးပႏွံ တင့္တယ္ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကပၸိယတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည့္ ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ထုိေန႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ေအာင္ပဲြကုိ ဆရာဒကာတုိ႔၏ ေအာင္ပဲြဟု တင္စားေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ။ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ရွိ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသည္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေအာင္ပဲြအလီလီကုိ ေဆာင္က်င္းေပးေနမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာဒကာတုိ႔၏ ညီညြတ္မႈႏွင့္အတူ ဦးေဆာင္မႈလည္းေကာင္း၊ ပံ့ပုိးမႈလည္းေကာင္းေနခဲ့သည့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ေက်ာင္းဆရာႏွင့္ ေက်ာင္းဒကာမ်ားသည္ အမွန္ပင္ ေအာင္ျမင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိေအာင္ပဲြႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းပင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵ၏ တရားပဲြအၿပီး ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးႀကီးတြင္လည္း စိတၱသုခ ေက်ာင္း၏ ပဓာနနာယက ဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱမွလည္း ၾသဝါဒစကား မိန္ၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္က ယခုကဲ့သုိ႔ အခ်ိန္အတုိအတြင္းမွာ ဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီး တုိးတက္ေအာင္ျမင္လာခဲ့ျခင္းသည္ ဆရာဒကာ ညီညြတ္ၾကသည့္ အတြက္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာကလည္း ဓမၼျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသကဲ့သုိ႔ ဒကာကလည္း အာမိသျဖင့္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း ေပးေနၾကသျဖင့္ တာဝန္ကုိယ္စီ ေက်ပြန္ကာ အဖုအထစ္မရွိ ေအာင္ျမင္မႈ ရေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသခ်ာေတြးၾကည့္လွ်င္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝုိင္းဝန္းလႈပ္ရွား ေပးေနၾကျခင္းသည္ ဘယ္သူဘယ္သူ႔အတြက္မွ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္အတြက္လည္း မဟုတ္သလုိ ဒကာအတြက္လည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶျမတ္စြာသာသနာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ဗုဒၶယဥ္ေက်းမႈမ်ားျဖင့္ ထုံလႊမ္းထားသည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္ကုိယ္တုိင္ပင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္းတြင္ သီတင္းသုံး ေနထုိင္ေပးေနသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (၁) ကုိရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ (၂) ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာကုိ စိတ္ဝင္းစားၾကသည့္ ကုိရီးယားမ်ားအတြက္ ႏွင့္ (၃) ျမန္မာကုိရီးယားတုိ႔၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကုိ အသုံးျပဳကာ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိအတြက္ဆုိလွ်င္ကား မည္သည့္ေနရာတြင္မဆုိ ေနထုိင္သီတင္းသုံးႏုိင္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ ဆရာဒကာ ညီညြတ္စြာ ေဆာင္ရြတ္ခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ပဲြရေနျခင္းမ်ားသည္ မိမိတုိ႔အတြက္ မဟုတ္ၾကသျဖင့္ ဆက္လက္၍လည္း ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ ေအာင္ပဲြအလီလီ စြပ္ခူးႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ၾသဝါဒစကား မိန္႔ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

မွန္ပါသည္။ ဆရာေတာ္ အမိန္႔ရွိသကဲ့သုိ႔ပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကလည္း ဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ တစ္တတ္တစ္အား ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ ႀကိဳးစားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြတ္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏွမ္းတစ္ေစ့ျဖင့္ ဆီမျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ႏွမ္းေစ့ေပါင္းမ်ားလာသည့္ အခါ ဆီအျဖစ္ စားသုံးႏုိင္ၾကည္ ျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္တစ္ေစ့ေလာက္ျဖစ္ျဖစ္ ကုသုိလ္ပါဝင္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ ေမတၱာဓာတ္ကုိ ခံယူးရင္း ဆရာေတာ္၏ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပံ့ပုိးလွဴဒါန္းၿပီး ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၏ ရပ္တည္ေရးအတြက္လည္း တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ တာဝန္ယူၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္အျမင္အရ ေျပာရလွ်င္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းေတာ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ပံ့ပုိးလွဴဒါန္းမႈမ်ားသည္ ကုသုိလ္လည္းရ ပရဟိတလည္း လုပ္ျဖစ္သည့္ ပံ့ပုိးလွဴဒါန္းမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာလုိသည္မွာ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တည္ေထာင္ျခင္း (၂)ျပည့္အထိမ္း အမွတ္အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဓမၼဒူတ အရွင္ေဆကိႏၵ၏ အထူးတရားပဲြသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆရာႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒကာမ်ားအတြက္ ဓမၼအလွဴ၊ အာမိသအလွဴ၊ သာသနာျပဳ အလွဴ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ဆရာဒကာတုိ႔၏ ႏွစ္ပတ္လည္ ေအာင္ပဲြတစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိေအာင္ပဲြမွသည္ ေနာင္လာမည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္စဥ္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေအာင္ပဲြမ်ားကုိ က်င္းပႏုိင္ရန္ ဆရာဒကာ ညီညြတ္စြာျဖင့္ ပူေပါင္းပါဝင္ ကုသုိလ္ရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေစရန္ ႀကိဳးစားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားရင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တည္ေထာင္ျခင္း (၂)ျပည့္ ေအာင္ပဲြကုိ ဆရာေတာ္ဒကာတုိ႔၏ ေအာင္ပဲြ (၂)အျဖစ္ တင္စားကာ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ရပါသည္။
စိတၱသုခ၊ ျပည့္စုံၾက၊ ဒုကၡေထြေထြ၊ ကင္းပါေစ…

ေမတၱာျဖင့္ ကပၸိယဆန္းၾကယ္

0 comments:

Recent Posts Widget | Webaholic

RECENT POSTS

Grab this Widget

 
3 Columns Blogger Template by Amanda at BloggerBuster