Tuesday, July 17, 2012

ရွင္သန္ေနသည့္ စိတၱသုုခ

ေတာင္ကုုိရီးယားႏုုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ရွိ၊ စိတၱသုုခ ျမန္မာဘုုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တည္ေထာင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္မွာ ယခုုဆုုိလွ်င္ သုုံးႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔ ရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တိတိက်က် ဆုုိရလွ်င္ စိတၱသုုခေက်ာင္းေတာ္ကုုိ ၂၆ - ၁ - ၂၀၀၉ ရက္ေန႔က ဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ ဒကာေလးမ်ား၊ ကုုိရီးယားေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ားက အမ်ားေပါင္းစုု၍ ေကာင္းမႈျပဳကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤေက်ာင္းေတာ္ကုုိ ဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

၁။ ကုုိရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရး လူမႈေရးမ်ားတြင္ အခက္အခဲ မရွိ က်င္းပျပဳလုုပ္ရန္ႏွင့္ ဗုုဒၶဘာသာ ျမန္မာမ်ား၏ ဘဝဒုုကၡမ်ားကုုိ ဗုုဒၶဓမၼမ်ားျဖင့္ သက္သာမႈေပးႏုုိင္ရန္ 
၂။ ေထရဝါဒ ဗုုဒၶဘာသာကုုိ စိတ္ဝင္စား၍ ေလ့လာလုုိက္စားလုုိသူ ကုုိရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားအား ဓမၼအသိ မွ်သိေပးရန္ ႏွင့္ 
၃။ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လုိအပ္ရာရာ ဘာသာေရး၊ သာေရး၊ နာေရး၊ လူမႈေရး ကိစၥမ်ားကုိ စြမ္းႏုုိင္သမွ် မွ်ေဝခံစား ေထာက္ပ့ံလွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ေပးရန္ 
စသည္တုုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဝိစိတၱႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ မကဲြမျပား တစ္သားတည္း ျဖစ္ေနၾကသည့္ ခံယူခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

  ထုုိခံယူခ်က္အတုုိင္းပင္ ေက်ာင္းတက္ပဲြ ျပဳလုုပ္ၿပီးသည္မွ ယခုုအခ်ိန္အထိ ကုုိရီယားေရာက္ ျမန္မာမ်ား၏ ဘာသာေရး၊ သာေရးနာေရး လူမႈေရး ကိစၥမ်ားတြင္ စြမ္းႏုုိင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး စိတၱသုုခေက်ာင္း ဆရာေတာ္ မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱအေနျဖင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ျမန္မာမ်ားအတြက္ အြန္လုုိင္းသာသနာျပဳ လုုင္ငန္းမ်ားကုုိ ျပဳလုုပ္ေပးေနသည့္အျပင္ ကုုိရီးယား လူမ်ိဳးမ်ားအားလည္း တရားဓမၼမ်ား ေဟာေျပာပုုိ႔ခ်ကာ ေထရဝါဒ ဓမၼမ်ားကုိ ျဖန္႔ေဝေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

ထူးျခားသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ကာလ မၾကာျမင့္မီမွာပင္ ေက်ာင္းေတာ္သုုိ႔ ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ၊ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋက ေကာဝိဒ၊ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက၊ နဝမေျမာက္ တိပိဋကဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ဂႏၶမာလာလကၤာရ စသည့္ နာမည္ေက်ာ္ ဆရာေတာ္မ်ားကုုိ ပင့္ဖိတ္၍ ဓမၼသဘင္မ်ား ဆင္ယင္က်င္းပႏုုိင္ျခင္း၊ ဆရာ ေဖျမင့္၊ ဆရာ ေအာ္ပီက်ယ္ စသည့္ ပညာရွင္ ဆရာႀကီးမ်ားအား ဖိတ္ၾကား၍ စာေပရသမ်ား မွ်ေဝခံယူႏုုိင္ျခင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ခုုခံအားက်ဆင္း ေရာဂါေဝဒနာရွင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းျခင္း၊ ရန္ကုုန္ျပည္သူ႔ ေဆး႐ုုံႀကီးတြင္ လုုိအပ္လ်က္ရွိသည့္ ကင္ဆာေရာဂါ ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးစက္ အလွဴတြင္ ပါဝင္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ဂိရိမုုန္တုုိင္းဒဏ္ခံ ဘုုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရး ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ တစ္ပုုိင္တစ္ႏုုိင္ ပံ့ပုုိးလွဴဒါန္းျခင္း၊ မနာပဒါယီ စာၾကည့္တုုိက္ အေဆာက္အအုုံ အလွဴေတာ္အတြက္ လွဴဒါန္းျခင္း၊ မနာပဒါယီ ပရဟိတ ပညာဒါန ေက်ာင္းေတာ္ေဆာက္လုုပ္မႈတြင္ အားျဖည့္လွဴဒါန္းျခင္း၊ မၾကာေသးမီက ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခုုိင္ေဒသ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ အတိဒုုကၡေရာက္ရွိသြားၾကသည့္ တုုိင္းရင္သား ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုုပ္ျခင္း စသည့္ အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ ႏုုိင္ငံအက်ိဳးျပဳ လုုပ္ငန္းမ်ားကုုိ လုုပ္ေဆာင္ႏုုိင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္လည္ လုုပ္ေဆာင္ေနဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဤလုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ စိတၱသုုခ အဖဲြ႕သားမ်ား၏ မူလရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးေနသည့္ စိတၱသုုခ၏ ရွင္သန္ေနသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ စိတၱသုုခ အဖဲြ႕သားမ်ား၏ ထူးျခားသည့္ လႈပ္ရွားမႈ ရက္စဲြမ်ားႏွင့္ အလွဴအရပ္ရပ္ကုုိ အမ်ားတကာ ဝမ္းသာေစရန္ႏွင့္ ထပ္တူထပ္မွ် မုုဒိတာပြားႏုုိင္ေစရန္ ေအာက္ပါအတုုိင္း မွတ္မိသမွ် အႏုုေမာဒနာ ျပဳလုုိက္ရပါသည္။ 

 - ၁၄-၂-၂၀၁၀ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္း (၁) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ HIV/AIDS ေရာဂါေဝဒနာ ခံစားေနရသည့္ သုုခရိပ္ၿမဳံေဂဟာရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ ဝမ္ (၁၅) သိန္း လွဴဒါန္းျခင္း 
- ၂၀-၇-၂၀၁၀ ရက္ေန႔ ရန္ကုုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုုံႀကီး ကင္ဆာေရာဂါ ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္စက္အလွဴတြင္ ဝမ္ (၁၇)သိန္းကုုိ အားျဖည့္လွဴဒါန္းျခင္း 
- ၆-၂-၂၀၁၂ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္း (၂) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဓမၼဒူတဆရာေတာ္အား ဓမၼပူဇာအလွဴေတာ္ ဝမ္ (၂၇) သိန္း (၈)ေသာင္း လွဴဒါန္းျခင္း 
- ၂၄-၁၀-၂၀၁၁ ရက္ေန႔ မနာပဒါယီ စာၾကည့္တုုိက္ အေဆာက္အအုုံ အလွဴေတာ္အတြက္ စုုေပါင္းအလွဴေငြ ဝမ္ (၃၀) သိန္း (၅)ေသာင္း လွဴဒါန္းျခင္း 
- ၁၇-၇-၂၀၁၁ ရက္ေန႔ ရခုုိင္ျပည္နယ္ရွိ ဂိရိမုုန္တုုိင္းဒဏ္ခံခဲ့ရသည့္ ေျမပုုံၿမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာ ဘုုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းအတြက္ အလွဴေငြ (၂၁) သိန္း (၃)ေသာင္း လွဴဒါန္းျခင္း 
- ၂၃-၁၀-၂၀၁၁ရက္ေန႔ မနာပဒါယီ ပရဟိတ ပညာဒါနေက်ာင္း အလွဴေတာ္အတြက္ ပထမအႀကိမ္ အလွဴေတာ္ ဝမ္ (၁၀)သိန္း လွဴဒါန္းျခင္း 
- ၂၅-၁၀-၂၀၁၁ရက္ေန႔ ကုုိရီးယားႏုုိင္ငံ ျမန္မာပုုိင္းေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရး ပထမအႀကိမ္ အလွဴေတာ္ ဝမ္ (၁၃)သိန္း လွဴဒါန္းျခင္း 
- ၂၂-၁-၂၀၁၂ရက္ေန႔ မနာပဒါယီ ပညာဒါနေက်ာင္း ေရစင္ေရကန္ အတြက္ ဝမ္ (၁၃) သိန္း (၃)ေသာင္း လွဴဒါန္းျခင္း 
- ၂၂-၁-၂၀၁၂ရက္ေန႔ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္း (၃)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျမန္မာပုုိင္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဒုုတိယအႀကိမ္ စုေပါင္းအလွဴေတာ္ (၂၃)သိန္း (၃)ေသာင္း လွဴဒါန္းျခင္း 
- ၁၅-၄-၂၀၁၂ရက္ေန႔ ျမန္မာႏွစ္သစ္ဦး အလွဴေတာ္အျဖစ္ မနာပဒါယီ ပရဟိတ ပညာဒါနေက်ာင္းအတြက္ ဂေယာင္ဆန္၊ ဂ်ီလ်န္း စက္မႈဇုုန္ ေရႊညီအစ္ကုုိမ်ားမွ စုုေပါင္းအလွဴေတာ္ ဝမ္(၁၀) သိန္း လွဴဒါန္းျခင္း 
- ၃-၆-၂၀၁၂ရက္ေန႔ တိပိဋကဓရ၊ ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ေဒါက္တာ အရွင္ဂႏၶမာလာလကၤာရအား ဓမၼပူဇာ အလွဴေတာ္ ဝမ္ (၁၅)သိန္း စုေပါင္းလွဴဒါန္းျခင္း 
- ၁-၇-၂၀၁၂ရက္ေန႔ ရခုုိင္ျပည္နယ္ရွိ တုုိင္းရင္းသား ဒုုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဝမ္ (၄၄)သိန္း (၁)ေသာင္း စုုေပါင္းလွဴဒါန္းျခင္း 

 စသည္ျဖင့္ စိတၱသုုခ အဖဲြ႕သားမ်ားမွ စုုေပါင္း၍ လွဴဒါန္းျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္ ဘာသာေရး၊ သာေရး၊ နာေရးအလွဴေတာ္မ်ားမွာ ယေန႔အထိ စုုစုုေပါင္း ဝမ္ ၂၁,၃၃၀,၀၀၀ (ႏွစ္ရာတစ္ဆယ့္သုုံးသိန္းသုုံးေသာင္း) ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္လည္း ဤေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ႏုုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရင္း ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ စိတၱသုုခ အဖဲြ႕သားမ်ားမွ ဆရာဒကာညီညြတ္စြာျဖင့္ လုုိအပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အလ်ဥ္းသင့္သလုုိ လွဴဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးရင္း အမ်ားသာဓုုေခၚကာ အႏုုေမာဒနာ ျပဳႏုုိင္ရန္ စိတၱသုုခရဲ႕ ရွင္သန္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ပုုံရိပ္မ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း တင္ျပလုုိက္ရပါသည္။

1 comments:

Mary Grace said...

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://motors.com.mm/?utm_campaign=mot_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=mot_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Recent Posts Widget | Webaholic

RECENT POSTS

Grab this Widget

 
3 Columns Blogger Template by Amanda at BloggerBuster