Saturday, June 4, 2011

စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း သမုိင္းအက်ဥ္း

စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း သမုိင္းအက်ဥ္း


ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ရွိ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းသည္ ကုိရီးယားေရာက္ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ား၏ မတည္လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ ေက်ာင္းေတာ္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခအေန လုိအပ္ခ်က္အရ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းၿမိဳ႕မ်ားကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ေက်ာင္းေတာ္တစ္ခု အျဖစ္ ယခုလက္ရွိ ပဓာန နာယကေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝိစိတၱ၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈ၊ ေစတနာရွင္ ေက်ာင္းအလွဴရွင္မ်ား၏ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေပၚခဲ့သည့္ ဤေက်ာင္းေတာ္သည္ ယခုဆုိလွ်င္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ကုိရီးယား ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ နားခုိရာ ေက်ာင္းေတာ္သာအျဖစ္ ေကာင္းမြန္စြာ တည္တံ့ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ဤေက်ာင္းေတာ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း၏ သမုိင္းေၾကာင္းကုိ ျပန္ေျပာင္းၾကည့္လွ်င္ ဂုဏ္ယူစရာအခ်က္မ်ား၊ ပီတိပြားစရာ အခ်က္မ်ားကုိ အမ်ားအျပားေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်ိန္က လက္ရွိေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္ အရွင္ဝိစိတၱသည္ ကုိရီးယားဗုဒၶဘာသာ တကၠသုိလ္တြင္ ေက်ာင္းတက္ေနရင္း ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ေအာက္ပုိင္းၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ ဒယ္ဂူး၊ ဂင္မဲ၊ ဘူဆန္၊ အူလ္ဆန္ စသည့္ ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ျမန္မာမ်ား၏ ပင့္ဖိတ္ခ်က္အရ အခါအားေလ်ာ္စြာ တရားဓမၼမ်ား ၾကြေရာက္ေဟာၾကားေနခဲ့ရာမွ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ား အတြက္ ေအာက္ပုိင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းေလာက္ ရွိသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳကာ ျမန္မာမ်ား၏ ဆႏၵကုိ ေမးျမန္းရာတြင္ အားလုံးက အားတက္သေရာျဖင့္ ထုိလုိအပ္ခ်က္ကုိ အမ်ားေပါင္းၿပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကမည့္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

ထုိသုိ႔ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵႏွင့္အတူ ၃၁-၈-၂၀၀၈ ရက္ေန႔တြင္၊ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕၊ Golden Friends ျမန္မာဆုိင္၌ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ဦးေဆာင္ဒကာမ်ားျဖင့္ အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး ေက်ာင္း ျဖစ္ေျမာက္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ကုိ ယာယီဖဲြ႕စည္းကာ အလွဴေငြမ်ား စုေဆာင္းျခင္းကုိ စတင္လႈပ္ရွား ခဲ့ၾကသည္။ ထက္သန္သည့္ ဆႏၵ၊ ဝိရီယ၊ တူညီသည့္ သဒၶါတရားမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္ (၂)လခန္႔ အတြင္းမွာပင္ လုိအပ္သည့္ အလွဴေငြမ်ားကုိ စုေဆာင္းရရွိခဲ့ၾကၿပီး ၂၄-၁၀-၂၀၀၈ရက္ေန႔တြင္ ဒယ္ဂူးၿမိဳ႕ရွိ အိမ္တစ္အိမ္၏ ေအာက္ထပ္တစ္ျခမ္းကုိ စေပၚတင္လစဥ္အိမ္လချဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အိမ္ႀကီးမွာ အနည္းငယ္က်ယ္ဝန္းသျဖင့္ အကန္႔ခဲြကာ အိမ္ရွင္မွ ငွါးရမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း၏ ပထမဆုံး ေျခလွမ္းအျဖစ္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အေနအထားရွိသျဖင့္ ထုိေအာက္ထပ္တစ္ျခမ္းကုိပင္ ငွါးရမ္းကာ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအျဖစ္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအျဖစ္ အငွါးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိၿပီးေနာက္ ၂၆-၁-၂၀၀၉ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းထုိင္ ဆရာေတာ္၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္မ်ား အမ်ားေပါင္းစုကာ ေက်ာင္းတက္ပဲြကုိ စည္ကားစြာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔ေန႔မွာပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေရွရွည္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖဲြ႕ကုိလည္း အတည္ျပဳ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ ဆရာဒကာ ညီညြတ္စြာ ရွိေစေရး၊ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေရရွည္တည္တ့ံေစေရးတုိ႔အတြက္ ဆရာေတာ္ႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္မ်ားသည္ ပြင့္လင္းစြာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကၿပီး တာဝန္ကုိယ္စီ ေက်ပြန္ေစမည္ဟု အဓိ႒ာန္ျပဳကာ စိတၱသုခ ျမန္မာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အစျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး ေရရွည္တည္တံ့ေရး၊ ျမန္မာမ်ား၏ သာေရးနာေရး လူမႈေရးမ်ားတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစေရး၊ ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာကုိ စိတ္ဝင္စားသည့္ ကုိရီးယားလူမ်ိဳးမ်ားအား ဗုဒၶ၏ အဆုံးအမမ်ားျဖင့္ ႏွလုံးလွေစေရး၊ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ စြမ္းႏုိင္သမွ် အားျဖည့္ေပးေရးစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆရာဒကာ ပူေပါင္းကာ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကရာ မူလက အိမ္ေအာက္ထပ္ တစ္ျခမ္းကုိသာ ငွါးရမ္းထားရာမွ ေက်ာင္းျဖစ္ေပၚၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာပင္ ေအာက္ထပ္ တစ္ထပ္လုံးကုိ အျပည့္အဝငွါးရမ္း အသုံးျပဳလာႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းစေပၚေငြႏွင့္ ရံပုံေငြမ်ားကုိလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ ျပည့္စုံစြာ စုေဆာင္းႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဒကာဒကာမမ်ား၏ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ ယခုဆုိလ်င္ ဆရာေတာ္ အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာမ်ား၏ သာေရးနာေရး၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရးမ်ားကုိ ဦးေဆာင္မႈ ေပးေနသကဲ့သုိ႔ ကုိရီးယားမ်ားအားလည္း အပတ္စဥ္ တရားေဟာျခင္း၊ တရားျပျခင္း၊ စာေပသင္ၾကား ပုိ႔ခ်ေပးျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေပးေနႏုိင္ျဖစ္ကာ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ေထာက္ပံ့ကူညီ ေပးပုိ႔ လွဴဒါန္းႏုိင္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အျပင္ စာအုပ္စာေပမ်ား ေရးသားျဖန္႔ေဝျခင္း၊ အြန္းလုိင္းမွလည္း ဗုဒၶ အဆုံးအမမ်ား ေရးသားျဖန္႔ေဝျခင္း စသည့္သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ မပင္မပန္း ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ လုပ္ေနႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အက်ိဳးေဆာင္ အဖဲြ႕မွ ဦးေဆာင္ကာ လစဥ္တရားပဲြမ်ား၊ ေရႊျမန္မာ စုံညီပဲြမ်ားကုိ အရွိန္အဟုန္မျပတ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေနၾကသကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ေန႔ထူးေန႔ရက္ အခါမ်ားတြင္လည္း အလွဴေငြမ်ား စုေဆာင္းကာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီ ကေလးမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနမ်ား၊ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီး က်န္းမာေရး အေထာက္အကူျပဳ စက္ပစၥည္းအလွဴမ်ား၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေပၚေပါက္လာသည့္ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ားအား ပံ့ပုိးလွဴဒါန္းမႈမ်ား၊ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ၾကြေရာက္လာသည့္ နာမည္ႀကီး ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စာေရးဆရာမ်ားအား ပင့္ဖိတ္၍ ဘာသာေရးပဲြမ်ား၊ ပညာေရးပဲြမ်ား၊ ခ်စ္ၾကည္ေရးပဲြမ်ား စသည္တုိ႔ကုိလည္း ဆရာဒကာ ညီညြတ္စြာျဖင့္ အတၱပရ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းလာၾကသည့္ စိတၱသုခ၏ ဆရာႏွင့္ ဒကာတုိ႔သည္ ဘာသာေရးအျပင္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆရာေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္ အဖဲြ႕၏ ပံ့ပုိးမႈျဖင့္ ၂၇-၂-၂၀၁၁ရက္ေန႔တြင္ “စိတၱသုခ လူမႈကူညီေရး အသင္း”ကုိ တုိးခ်ဲ႕ဖဲြ႕စည္းကား ကုိရီးယားေရာက္ ျမန္မာမ်ား၏ လူမႈေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ လုိအပ္သည့္ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ အင္တုိက္အားတုိက္ လုပ္ေဆာင္ပံ့ပုိးလာႏုိင္ ခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုဆုိလွ်င္ စိတၱသုခ ျမန္မာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဆရာေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေဆာင္ အဖဲြ႕၏ အက်ိဳးေဆာင္မႈ၊ လူမႈကူညီေရး အသင္း၏ ပ့ံပုိးကူညီမႈျဖင့္ စိတၱသုခ အဖဲြ႕သားမ်ား၏ ဘာသာေရး၊ သာေရးနာေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာပင္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသီးအပြင့္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေနလ်က္ရွိသည့္အျပင္ ေရွဆက္၍လည္း ထုိထက္ပုိၿပီး အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာအက်ိဳးကုိ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြတ္ သြားၾကမည့္အေၾကာင္း အဓိ႒ာန္ေလာင္းလ်က္ ရွိေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

သမုိင္းတစ္ေခတ္ ဆုိက္ထူျဖစ္သည့္ စိတၱသုခ အဖဲြ႕သားမ်ား၏ ကုသုိလ္တုိးပြား ရက္စဲြမ်ား
- ၂၆-၁-၂၀၀၉၊ ေက်ာင္းတက္ပဲြႏွင့္ ေက်ာင္းဖြင့္ပဲြအလွဴေတာ္
- ၁၂-၄-၂၀၀၉၊ ပထမအႀကိမ္ ႏွစ္သစ္အႀကိဳ အလွဴပဲြႏွင့္ ဇီဝိတဒါန ငါးလႊတ္ပဲြ
- ၅-၇-၂၀၀၉၊ ပထမအႀကိမ္ စုေပါင္းဝါဆုိသကၤန္း ကပ္လွဴပဲြ
- ၁၄-၂-၂၀၁၀၊ ေက်ာင္းတည္ေထာင္ျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သုခရိပ္ျမံဳေဂဟာရွိ HIV/AIDS ကေလးမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ ဆယ္သိန္းေက်ာ္ ေပးပုိ႔လွဴဒါန္း
- ၁၁-၄-၂၀၁၀၊ ဒုတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏွစ္သစ္အႀကိဳ အလွဴပဲြႏွင့္ ဇီဝိတဒါန ငါးလႊတ္ပဲြ
- ၂၀-၇-၂၀၁၀၊ ရန္ကုန္ျပည္သူေဆး႐ုံႀကီး ဓာတ္ေရာင္ျခည္စက္အလွဴေတာ္ ျမန္မာေငြဆယ္သိန္း
- ၂၅-၇-၂၀၁၀၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းဝါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပဲြ
- ၂၁-၉-၂၀၁၀၊ ခ်ဴေဆာ့ပိတ္ရက္ စုေပါင္း ဒုလႅဘရဟန္းခံပဲြ
- ၃၁-၁၀-၂၀၁၀၊ ပထမအႀကိမ္ စုေပါင္း ကထိန္အလွဴပဲြ
- ၁၄-၁၁-၂၀၁၀၊ စိတၱသုခ အဖဲြ႕သားမ်ား၏ ျမန္မာျပည္တြင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ကေလးမ်ားအတြက္ အဝတ္အထည္မ်ား ေပးပုိ႔လွဴဒါန္းျခင္း အလွဴေတာ္
- ၆-၂-၂၀၁၁၊ စိတၱသုခ ေက်ာင္းတည္ေထာင္းျခင္း (၂)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဓမၼဒူတ ေဒါက္တာ အရွင္ေဆကိႏၵ၏ အထူးတရားပဲြ အလွဴေတာ္
- ၂၇-၂-၂၀၁၁၊ စိတၱသုခ လူမႈကူညီေရး အသင္းဖဲြ႕စည္းတည္ေထာင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္ အလွဴေတာ္ႏွင့္ ကင္ဆာေရာဂါ ေဝဒနာရွင္ ကုိရီးယားေရာက္ ကုိေအာင္ႏုိင္ဝင္းအတြက္ အလွဴေငြ (၅)သိန္းလွဴဒါန္း
- ၈-၄-၂၀၁၁ ေန႔တြင္ ဆုံးပါးသြားေသာ ကုိမုိးေကာင္းအတြက္ စုေပါင္းအလွဴ
- ၁၅-၄-၂၀၁၁ ေန႔တြင္ ဆုံးပါးသြားေသာ ကုိလွမ်ိဳးဝင္းအတြက္ စုေပါင္းအလွဴ
- ၁၇-၄-၂၀၁၁၊ တတိယအႀကိမ္ ျမန္မာႏွစ္ဦးအလွဴေတာ္ႏွင့္ ဇီဝိတဒါန ငါးလႊတ္ပဲြ
- ၂၉-၅-၂၀၁၁၊ ဆရာေဖျမင့္၊ ဆရာေအာ္ပီက်ယ္တုိ႔အား စိတၱသုခ အဖဲြ႕သားမ်ား၏ ဆရာကန္ေတာ့ပဲြႏွင့္ ဒယ္ဂူးစာေပေဆြးေႏြးပဲြ
- ၁၇-၇-၂၀၁၁၊ တတိယအႀကိမ္ စုေပါင္းဝါဆုိသကၤန္း ဆက္ကပ္ပဲြႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေျမပုံၿမိဳ႕ရွိ ေအာင္မဂၤလာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဝါဆုိသကၤန္းကပ္အလွဴ၊ ပညာေရးအလွဴ၊ ဆြမ္းအလွဴႏွင့္၊ ေက်ာင္းအလွဴေတာ္မ်ား စုေပါင္းေရစက္ခ်ျခင္း (ထုိအလွဴသုိ႔ ကုိရီးယားဝမ္ သိန္း ၂၀ေက်ာ္ (ျမန္မာေငြ ၁၅သိန္းတိတိ)ကုိ ေပးပုိ႔လွဴဒါန္းခဲ့သည္)


0 comments:

Recent Posts Widget | Webaholic

RECENT POSTS

Grab this Widget

 
3 Columns Blogger Template by Amanda at BloggerBuster